Stroom Verkopen?

De prijs die U voor elektraverbruik betaalt is opgebouwd uit 4 componenten. Die componenten zijn: het tarief, de vaste leveringskosten (vanuit de leverancier) de energiebelasting (incl. ODE), en netwerkkosten. De componenten waar U invloed op heeft doordat het commercieel verhandelt wordt, zijn tarief en vaste leveringskosten. Overstappen naar een andere leverancier heeft geen invloed op de energiebelasting en de netwerkkosten.

Tarief

Afspraken maken over het tarief gebeurde meestal voor perioden van een maand, een half jaar, een jaar, drie jaar, en soms 5 jaar. De elektraleverancier heeft mogelijkheden zich in te dekken voor risico’s vanwege die gemaakte afspraken. Het indekken van die risico’s vindt plaats op de beurs. Daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, de spotmarkt (APX) de termijnmarkt (ENDEX), en de PPA-markt.

De EPEX (voorheen APX)

De spotmarkt, de EPEX is een day-ahead-markt. Er wordt op basis van verwachtingen voor de volgende dag een notering per uur vastgesteld. Afhankelijk van vraag (verbruik) en aanbod (productie) komt men tot een notering. Dat betekend dat er 8760 noteringen per jaar zijn op de APX. Kijk eens op https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/nl/hourly/?view=table

Endex

De Endex is de termijnmarkt voor stroom. Afhankelijk van de door aan en verkooppartijen gemaakte inschattingen van de markt, komt men tot een notering voor levering over een bepaalde termijn. Zo kunnen partijen afspreken dat over de komende 3 jaar een hoeveelheid stroom (Megawatturen) verhandelt wordt voor een afgesproken prijs. De inschattingen van de markt veranderen continue, waardoor voor dezelfde einddatum, de prijs in de loop van de tijd fluctueert. Kenmerk van deze vorm van handel is dat beide partijen pas aan het eind van de overeenkomst weten of de gemaakte afspraak voordeel heeft opgeleverd. (ten opzichte van de spotmarkt) Termijnmarkthandel is een manier van indekken tegen prijsfluctuaties. Kennis van de markt is essentieel.

PPA

Op de PPA-markt wordt stroom van een producent gekoppeld aan een afnemer. PPA staat voor Power Purchase Agreement. Partijen kiezen daarmee voor zekerheid, maar of de zekerheid ook voordeel heeft opgeleverd, kan pas aan t eind van de afgesproken periode worden vastgesteld.

Onbalans

Omdat de Epex-prijs day-ahead wordt vastgesteld, blijkt op de dag zelf, (een dag later dan de vaststelling) of die inschatting juist is geweest. Het werkelijke verbruik en de werkelijke productie zullen afwijken van wat gisteren gedacht werd. De (programmaverantwoordelijke) partijen die vraag en aanbod hebben ingebracht op de EPEX, zullen daar waar afwijkingen op het gisteren ingebrachte verbruik en aanbod worden afgerekend tegen een prijs die op de dag zelf per kwartier wordt vastgesteld. Die prijs heet onbalansprijs. Met het grilliger worden van de stroommarkt sinds de tweede helft van 2021, is de onbalansprijs van grotere invloed geworden op de uiteindelijke echte afrekenprijs. RVO stelt jaarlijks een gemiddelde onbalansprijs vast. Individuele leveranciers/afnemers hebben hun eigen onbalansprijs (effect), omdat dat wat zij aan onbalans moeten bijbetalen of terugkrijgen, afhankelijk is van de mate waarin hun in de EPEX ingebrachte vraag en aanbod afwijkt van het op de dag zelf ingebrachte verbruik en aanbod. Hoe beter de voorspelling day ahead, hoe lager de onbalanskosten.

GVO’s

Als zonnestroomproducent kunt u de GVO’s (Garanties Van Oorsprong), het groenaspect van uw stroomproductie los van uw stroomafnemer verkopen. De afnemer van uw stroom hoeft dus niet de zelfde te zijn als de afnemer van uw GVO’s. Bij CertiQ, de instantie die ook de productie i.r.t. uw RVT (Regeling Verlaagd Tarief / Postcoderoos), SCE- of SDE-beschikking voor RVO registreert, is vastgelegd wie de afnemer van uw GVO’s is.

Wat is ons advies aan u als zonnestroomproducent?

Iedere termijnafspraak (Endex en PPA) heeft alle kenmerken van een weddenschap. Ook maandprijzen die nu variabel genoemd worden, hebben die kenmerken nog. De leverancier/afnemer, maakt een inschatting van de komende maand, zet daar zijn risico-opslag op, en bepaalt daarmee de afrekenprijs voor verbruik en/of productie.

De enige manier om aan bovengenoemd weddenschapeffect te ontkomen, is in en verkoop o.b.v. Epex.

De tussen leveranciers/afnemers verschillende componenten op uw afrekening, zijn:

  • Opslag bij verbruik
  • Afslag bij Terug levering
  • Onbalanskosten (vast of variabel?)
  • Vaste (leveranciers) kosten
  • GVO-prijs

Als u afnemers uitnodigt in een aanbesteding u een aanbod te doen, neem dan deze 4 componenten mee in het vergelijk dat u met de aanbiedingen maakt.

Namens Zonmonitor.nl willen we u graag begeleiden bij het maken van de juiste keuze. Wij zijn onafhankelijk van iedere afnemer, en ontvangen dus van niemand een fee per kWh of per klant. Begeleiding van zo’n aanbesteding gebeurt tegen uurtarief.

Aanvullende dienst

De beweeglijkheid van de Epex, betekent ook dat ie soms onder 0 duikt. Meestal op zonnige zon en feestdagen. In de laatste 1,5 jaar is dat meer dan 100 keer (uur) voorgekomen tijdens de zonproductie-uren overdag. Als u uw stroom op de Epex verkoopt is het dan aantrekkelijker de productie (met de omvormerschakelaar) uit te zetten. Productie in die uren betekent vanwege de negatieve prijs namelijk dat u moet bijbetalen.

We hebben een Whatsapp-service ontwikkeld, die houdt in dat u ‘s morgens op de dag dat de prijzen op enig moment onder 0 gaan, een Whatsapp ontvangt waarin wordt aangegeven tijdens welke uren die dag de prijs negatief is. Voor deze dienst kunt u een abonnement(je) afsluiten.

U kunt uw interesse kenbaar maken of meer informatie opvragen bij  Willem Buiter en Dick van Zadelhoff te bereiken via het contactformulier.