Privacy Beleid ZonMonitor.nl

Privacy Beleid Versie 1.0 / datum 25 april 2022

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van ZonMonitor.nl gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. ZonMonitor.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. ZonMonitor.nl handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is ZonMonitor.nl?

V.O.F. ZonMonitor.nl is een vennootschap onder firma (vof), gevestigd en kantoorhoudende te Heemstede ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86619713.

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt ZonMonitor.nl?

Gebruik van onze diensten

Op de website van ZonMonitor.nl kunt u bekijken welke diensten ZonMonitor.nl aanbiedt en een passend dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • initialen;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • adres(sen) inclusief bijbehorend EAN voor de elektra aansluiting;
 • energiemaatschappij (naam, klantnummer, elektra / gas en start en einde leverdatums);

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • adres(sen) inclusief bijbehorend EAN voor de elektra aansluiting; adres(sen) inclusief bijbehorend EAN voor de elektra aansluiting;
 • postcode en plaats;

Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling.

Communicatie en chatsessies

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ZonMonitor.nl of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van ZonMonitor.nl aan u te kunnen leveren en factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ZonMonitor.nl.

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van ZonMonitor.nl en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ZonMonitor.nl rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

ZonMonitor.nl wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal ZonMonitor.nl dat aan u laten weten. Ook kan ZonMonitor.nl u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van ZonMonitor.nl willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar ZonMonitor.nl Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die ZonMonitor.nl stuurt door middel van een afmeldlink.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan ZonMonitor.nl in verband met de diensten van ZonMonitor.nl, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

ZonMonitor.nl kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van

ZonMonitor.nl en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan ZonMonitor.nl derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) ZonMonitor.nl. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van ZonMonitor.nl zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan ZonMonitor.nl uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van ZonMonitor.nl verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. ZonMonitor.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door ZonMonitor.nl worden verwerkt. ZonMonitor.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart ZonMonitor.nl persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij ZonMonitor.nl verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert ZonMonitor.nl de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers ZonMonitor.nl of die van een derde partij. ZonMonitor.nl maakt gebruik van servers van Hostnet B.V. te Amsterdam.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

ZonMonitor.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe ZonMonitor.nl deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met de security officer.

7. Cookies

Via deze website kan ZonMonitor.nl gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij ZonMonitor.nl over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar contact@zonmonitor.nl. ZonMonitor.nl zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de secretaris op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat ZonMonitor.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. ZonMonitor.nl zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien ZonMonitor.nl uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar de security officer via contact@zonmonitor.nl.

9. Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met ZonMonitor.nl niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de security officer via contact@zonmonitor.nl.

11. Vragen en feedback

ZonMonitor.nl controleert regelmatig of ze aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via de security officer via contact@zonmonitor.nl of een brief sturen naar:

ZonMonitor.nl

t.a.v. de security officer

Matthijs Vermeulenlaan 30
2102 GX Heemstede